Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/199) mukainen informointi

Henkilötietolain (523/199) mukainen informointi  

Asiakas- ja potilastietosi ovat salassa pidettäviä ja tietoja voidaan luovuttaa vain potilaan suostumuksesta tai lakiin perustuen. Potilastietoja käytetään Hammaslääkäriasema OrthoCenterissä terveytesi hoidossa ja asiakastietojasi asiakkuuden hoidossa. Voit milloin tahansa peruuttaa, rajoittaa tai pyytää lisätietoja tässä antamaasi suostumukseesi liittyen ottamalla yhteyttä Orthokonsult Oy, puh. 0400755429.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Potilastiedon käsitteleminen perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista (298/2009). Oikeutettuun etuun perustuvaa tietojenkäsittelyä ei tapahdu. Henkilötietoja ei luovuteta kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Vastaanotolle ei ole nimetty tietosuojavastaavaa.

Potilastiedon säilytysaika on säädetty STM:n asetuksessa 298/2009. Säilytysaika on useimmissa tietotyypeissä 12 vuotta potilaan kuolemasta tai, jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.  


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista (ei koske lakisääteisesti käsiteltävää tietoa).

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista jos

-    rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona paikkansapitävyys varmistetaan

-    käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity ei vaadi tietojen poistamista

-    rekisterinpitäjä ei tarvitse tietoa, mutta rekisteröity tarvitsee sitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

-   rekisteröity vastustaa yleisen edun tai rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa tietojen käsittelyä; käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi kun selvitetään syrjäyttävätkö rekisteröidyn perusteet rekisterinpitäjän käsittelyperusteet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötiedon käsittelyä suoramainontaa varten.


Muu informointi

Tietojen antaminen potilasrekisteriin ei ole lakisääteinen velvollisuus tai sopimukseen perustuva vaatimus. Tiedon antamatta jättäminen voi johtaa kuitenkin siihen, että hoitoa ei voida antaa. Tietoa ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin. Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin, rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot yllä olevan mukaisesti. 

Vastaanotto Turussa

Oral Hammaslääkärit
Puutarhakatu 12
20100 TURKU

Ajanvaraus

Puh. 010 400 3400

Palvelut

Oikomishoito